top of page
2c182732-cc56-4ed8-9d09-b9c0af12f0c4.jpg

Over de stichting

Achtergrond van de stichting 

In haar werk in het kader van de organisatie van ex-Nederlandse immigranten in Israel (IOH) onderkende de sociaal werkster Nini Czopp een meer en meer toenemende nood onder de ouder wordende Nederlandse Shoah-overleven-den en zij begon sociale hulp te verlenen om het lijden van deze groep te verlichten.

In 2002, een jaar na haar overlijden, werd de Nini Czopp Stichting ten bate van deze doelgroep opgericht. 

 

Destijds was het doel van de Stichting  om de levenskwaliteit van de  uit Nederland afkomstige Shoah-overlevenden te verbeteren. Daar het lot van  Holocaust-overlevenden überhaupt het toenmalige bestuur zeer aan het hart ging, werd besloten om ook de zorg voor de niet-Nederlandse partners van bovengenoemde overlevenden op zich te nemen (meer dan de helft van de  gevallen waren die partners  zélf uit diverse landen afkomstige Shoah-overlevenden). Later werd ook de zorg voor de door de WUV als slachtoffers erkende en aan de eerste generatie gelijkgestelde tweede generatie alsmede  hun levenspartners op zich genomen.

 

De stichting is gerechtigd tot belastingaftrek bij donaties op grond van artikel 46a van de Verordening Inkomstenbelasting. 

Streven en doelstellingen van de Stichting

 

De Stichting streeft ernaar om haar cliënten bij te staan bij het ouderworden en zorg te dragen voor het bereiken c.q. handhaven van zo goed mogelijke levensomstandigheden in sociaal en emotioneel opzicht alsmede op financi-eel gebied.  

De Stichting gaat ervan uit dat ook ouder wordende mensen een actief leven met zinvolle inhoud behoeven, waarbij gelet wordt op het bewaren van maxi-male zelfstandigheid. 

  

Bestuur van de Stichting

 

De Stichting heeft 15 professionele sociale werkers in dienst, een secretaresse en een directeur, eveneens een sociaal werkster, gespecialiseerd in gerontologie (M.A. Gerontologie Universiteit van Haifa).

 

Het bestuur bestaat uit negen leden, waarvan 2 als leden van de Controle Commissie. Allen zijn vrijwilligers.

Elk jaar dient de stichting haar jaarverslagen in bij het Register van Stichtingen [bij het Ministerie van Justitie] en krijgt een bevestiging van goed beheer. Het bestuur benoemt ieder jaar, tijdens de algemene vergadering, een accountant die het financiële beleid van de stichting controleert en  verslag over zijn inspectie uitbrengt.

 

Lijst bestuursleden van de Nini Czopp Stichting  

 

Paulinka Kreisberg, Voorzitster

Micha Menko, secretaris

Zvi Markuszower, Penningmeester

Channa Bromberg, Bestuurslid

Amiram Van Kloeten, Bestuurslid

Micha Shimoni, Bestuurslid

Yossi Beck, Bestuurslid

Marcel Wikler, Lid Controle Commissie

Ernst Voss, Lid Controle Commissie

Elly Maoz, erelid

bottom of page