top of page

רקע על העמותה

במסגרת עבודתה בארגון עולי הולנד (IOH) הבחינה הגב' ניני צ'ופ, העובדת הסוציאלית, במצוקה הולכת וגוברת בקרב ניצולי שואה יוצאי הולנד ועל כן התחילה להעניק סיוע סוציאלי על מנת להקל על הסבל של קבוצה זו.

בשנת 2002, שנה לאחר מותה, הוקמה העמותה על שם ניני צ'ופ למען קבוצת היעד הזאת.

בזמנו מטרת העמותה הייתה לשפר את איכות החיים של ניצולי שואה יוצאי הולנד. אולם מאחר שגורלם של כל ניצולי שואה היה קרוב לליבה של ההנהלה דאז, הוחלט להוסיף ולטפל גם בבני/בנות זוגם הלא הולנדים של הניצולים הנ"ל (ביותר ממחצית המקרים היו בני/בנות הזוג בעצמם ניצולי שואה מארצות שונות).

בהמשך הורחב הסיוע גם לדור השני שהוכר ע"י ה-⃰ WUV כקורבנות השואה שווי זכויות לניצולים דור ראשון יחד עם בני/בנות הזוג.

*WUV חוק הולנדי המעניק פיצויים לנרדפים במלחמת העולם השנייה, על פי קריטריונים שנקבעו בחוק

 

 

לעמותה אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.                                                      

חזון העמותה ומטרותיה

חזון העמותה הוא לסייע ללקוחותיה בשמירה על רווחה נפשית, רווחה פיזית-תפקודית, כלכלית ורווחה חברתית-משפחתית. 

מטרת העמותה היא לסייע בהתמודדות הלקוחות עם אתגרי ההזדקנות, על מנת לאפשר איכות חיים מיטבי מבחינה כלכלית, תפקודית, חברתית-משפחתית ואישית. 

היעד הוא חתירה לחיי זקנה פעילים ומשמעותיים, תוך שמירה על אוטונומיה מקסימלית בבית או במסגרות המגורים השונות (בית אבות, דיור מוגן).

הנהלת העמותה

הנהלת העמותה מונה חמישה חברים:

יו"ר, מזכיר, גזבר, סך חמישה חברי הנהלה ושני חברי ועדת ביקורת.

כולם פועלים על בסיס התנדבותי ללא תמורה.

וועדת הביקורת מונה שני אנשים הפועלים בהתנדבות ותפקידה לבקר את התנהלות העמותה.

מידי שנה מגישה העמותה מסמכים לרשם העמותות ומקבלת אישור ניהול תקין.

הועד המנהל ממנה מידיי שנה באסיפה הכללית רואה חשבון אשר מבקר את הדו"חות הכספיים של העמותה ומגיש דין וחשבון מבוקר.

חברי הנהלת עמותת ניני צ'ופ:

פאולינקה קרייסברג-ויזנטל, יו"ר 

מיכה מנקו, מזכיר

צבי מרקושובר, גזבר

חנה ברומברג, חברת הנהלה

עמירם ון קלוטן, חבר הנהלה

מיכה שמעוני, חבר הנהלה

יוסי בק, חבר הנהלה

מרסל ויקלר, חבר ועדת ביקורת

ארנסט פוס, חבר ועדת ביקורת

אלי מעוז, נשיאת כבוד.

bottom of page